10-چطور از یوتیوب میتوان کسب درآمد کرد؟

نهتنها از آنها سودی به دست آورید، بلکه شخص دیگری را با فروش آنها به قیمت پایین خوشحال کردهاید. در مواردی که نقل و انتقالات موضوع ماده ۱۹ طبق مقررات این بخش مشمول مالیات به نرخ دو درصد باشد وجه دیگری بابت مالیات بردرآمد مطالبه نخواهد شد. درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده ۱۹ از طرف صاحبان حق غیر از مالک عین عبارت است از اضافهدریافتی صاحب حق نسبت به آنچه برای تحصیل این حقوق یا استفاده از آن قبلاً پرداخت نمودهاست. ۲ – هرگاه مورد صلح و مالالصلح هر دو ملک باشد تفاوت قیمت خرید مورد صلح با مبلغ مذکور در سند بابت مالالصلح از لحاظ مصالح وتفاوت قیمت خرید مالالصلح با مبلغ مذکور در سند بابت آن از لحاظ متصالح مأخذ مالیات متعلق خواهد بود ولی هرگاه تاریخ تملک هر یک ازعوضین قبل از تعیین ارزش معاملاتی موضوع تبصره ماده ۲۳ باشد مالیات متعلق به هر یک از مصالح و متصالح که قبل از تعیین ارزش معاملاتی ملکرا در تملک داشته عبارت خواهد بود از دو درصد قیمت مذکور در سند بابت مالالصلح در مورد مذکور در این بند در صورتی که مبلغ مذکور در سندبابت مالالصلح کمتر از قیمت منطقهای سابق یا ارزش معاملاتی آن باشد قیمت منطقهای سابق یا ارزش معاملاتی حسب مورد مبنای محاسبه مالیاتقرار خواهد گرفت. This data was generated by GSA Content Generator Demoversion.

کسب درآمد از اینستاگرام

مؤدیان موضوع این بخش به استثناء مالکین مستغلات و به جز مواردی که مالیات وسیله دفترخانه اسناد رسمی وصول میشود مکلفنددر مواعد زیر اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونهای که از طرف وزارت دارایی تهیه و در دسترس آنان گذاشته میشود تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتیحوزهای که ملک در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ پرداخت کنند. در مواردی که معاملات موضوع ماده ۱۹ به موجب اسناد رسمی انجام نمیگیرد طرفین معامله مکلفند منتهی ظرف سی روز از تاریخانجام معامله مراتب را به دفتر ممیزی مالیاتی حوزهای که ملک در آن واقع است کتباً اطلاع دهند. در مورد نقل و انتقالات قطعی املاک در صورتی که انتقال دهنده یا انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته به دولت باشد وهمچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت یا سایر ادارات دولتی به قائممقامی مالک انتقال داده میشود قیمت مذکور در سند برای اراضی مناطاعتبار خواهد بود. تبصره ۳ – حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از وجوهی که مالک یا مستأجر ملک از بابت حق اشغال محل یا حق کسب و پیشهدریافت میدارند.

کسب درآمد از یوتیوب

۱ – در صورتی که مورد صلح ملک باشد و مالالصلح ملک نباشد هرگاه تاریخ تملک مورد صلح قبل از تعیین ارزش معاملاتی (موضوع تبصرهماده ۲۳) باشد مالیات مصالح عبارت خواهد بود از ۲ درصد مبلغی که بابت مالالصلح در سند ذکر شدهاست و اگر تاریخ تملک بعد از تعیین ارزشمعاملاتی باشد تفاوت قیمت خرید مورد صلح تا مبلغ مذکور در سند مأخذ مالیات مصالح قرار خواهد گرفت. تبصره ۱ – درآمد مشمول مالیات در مورد بهره متعلق به اوراق قرضه شرکتهای سهامی که برای معامله به عموم عرضه میشود به میزان نرخی که درمتن سند ذکر شده و در مورد حساب جاری بین شرکتها در صورتی که مالیات هر دو شرکت طبق دفاتر قانونی آنها تشخیص و قابل وصول باشد بهمیزانی که در دفاتر قانونی آنها ثبت شده و همچنین در مورد مؤسسات خارجی مقیم خارج از کشور که از طریق دادن وام در ایران بهره دریافت میدارندمعادل بهره پرداختی به آنها منظور خواهد شد.

صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند برای انتقال قطعی املاک از فروشنده مطالبه مفاصاً حساب مالیاتی گذشته ملک را بنمایند و شماره آنرا در سند انتقال ذکر کنند مگر این که انتقال گیرنده تعهد پرداخت آن را در سند انتقال بنماید که در این صورت با انتقال دهنده متضامناً مسئول پرداختبدهی مالیاتی خواهند بود. ۳ – در صورتی که مورد صلح ملک نباشد و مالالصلح ملک باشد تفاوت قیمت خرید مالالصلح یا ارزش قطعی مورد صلح که طبق مقررات اینقانون تعیین میشود مأخذ مالیات متصالح قرار خواهد گرفت ولی در صورتی که تاریخ تملک مالالصلح قبل از تعیین ارزش معاملاتی باشد در اینصورت مالیات متصالح عبارت خواهد بود از دو درصد ارزش قطعی مورد صلح. بهره دریافتی مؤسسات و شرکتهای دولتی و بانکها تابع مقررات این بخش نبوده و مشمول احکام مالیات بر درآمد شرکتها میباشد. درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی از طریق شرطبندی یا بختآزمایی و لاتار و یا هر گونه معاملات محاباتی یا بلاعوض به عنوانجایزه یا به هر عنوان دیگر به طور نقد یا غیر نقد در ایران تحصیل کند مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی میباشد. یکی از راه­های کسب درآمد از طریق یوتیوب این است که محتوای آموزشی خوب و با کیفیت در کانال یوتیوب خود قرار دهید.