کسب درآمد از اینستاگرام – چگونه بدون سرمایه از اینستاگرام پول در بیاریم؟

نظرم این است که مرحوم داور (کوش آقای قریشی؟ پولش را گرفتهاست) نظرم هست که مرحوم داور در مشهد برای تشویق است درخت بادام و پسته قرار گذاشت هر کس یک درخت پسته، یک درخت بادام بکارد یک ریال دولت باو جایزه میدهد یک قران، یک ثلث اول یک ثلث در وسط، یک ثلث در آخر نمیدانم آقای قریشی دریافت کردند ولی میدانم که ایشان رفتند هفتصد، هشتصد، درخت در آنجا در خاف و در آنجاها غرس کردند روی این اصل فکر کنید که ما از چه نظر میتوانیم آباد کنیم مملکتی که بآن صورت آبادی بودهاست اگر به این صورت عملی بشود هم برای دولت نفع دارد وهم برای مردم پول این صرف درختکاری و آبیاری بشود بدون آن تشریفات، بدون آن مسخره بازیها که همه میدانیم، از این جهة بنده اصلاح این ماده را باین کیفیتی که عرض کردم پیشنهاد کردهام و اگر بیانم قاصر است و لسانم کوتاه معذرت میخواهم نظرم این بودهاست و پیشنهادم را تقدیم مقام ریاست میکنم و عرض دیگری هم ندارم. شوشتری – بسم الله الرحمن الرحیم بر گذاری املاک برعایا و خورده مالکین و کشت کاران این مورد تصدیق همهاست النهایه در عمل باید فکر کرد آن عملی که میشود، آن اقدامی که میشود برای نفع مملکت و افراد کشت کاران باشد نه مثل سایر قوانین که در بدو وضع، نظر مقنن و نمایندگان محترم صرفاً رفاه و آسایش عموم بوده در عمل مأمورین میآیند بصورت دیگر در میآورند در ماده دوم این آقای مخبر کمیسیون آقای مکرم اینجا نشستهاند چون من در اموری که وارد نیستم عادت ندارم بحث بکنم اما ۹ سال مفتخر بودهام بخاکروبهکشی علی بن موسیالرضا صلوات الله و سلامه علیه در املاک او سمت خاصی داشتم رسیدگی کردم آنجا فهمیدم از نظر عمران و آسایش مردم چه جور افکاری باید بکار برده شود این بود که بامر مرحوم داور رحمت الله علیه وقتی که آمد آن شرکت فلاحتی را تأسیس کند اصل آن برنامه و آن اجاره نامچه را که بعد دست انداختند توش و از صورت اولیه خارج کردند آن را من خودم تنظیم کردم این جا نظری دارم اولا در دهسال و ۸ برابر قیمت مخالفم قیمت باید اضافه بشود به ۹ برابر ولی صورتاً اضافهاست باطناً اضافه نیست کسر است پیشنهادی هم کردهام الان هم اینجا حاضر است این قسمت باید به ۹ برابر بالا برود مشروط باین که یک ثلث یعنی سه قسمت از این ۹ قسمت بمباشرت خود خریدار در ملک غرس اشجار بشود و احداث قنات یا صرف آبیاری بشود که این علاقمند بشود نه بمباشرت مأمورین، بمباشرت خودش یعنی این هشت برابر عایدی ۸ سال را اگر املاک قرار گرفتیم و ملاک این بود قیمت این تقلیل بشش سال بشود، از این طرف تشویق شده، قیمت آمده پائین از آنطرف بالا رفته ظاهر معاملهاست ولی این شخص بمباشرت خودشان بدون اشکالتراشی در ملک غرس اشجار کردهاست در مملکتی که روی دزدی و پول گرفتن هی میآیند درخت ها را قطع میکنند لااقل فکری بکنید که در املاک دیگر درخت غرس بشود و با این ترتیب قیمت ملک تقلیل مییابد به شش برابر و تقسیط مییابد به ۹ برابر النهایه یک ثلث بمباشرت خودش باید صرف بشود برای درختکاری و آبیاری (امامی اهری – ده برابرش بفرمائید) نه ۹ برابر اما مدت هم از ده سال متجاوز کند و در آن ثلث اول چیزی ندهد و صرف غرس اشجار بکند این نظری است که بنده دادم جناب آقای وارسته که انشاءالله من اینطور میدانم که اسم شما مفهوم دارد توجه کنید. Data has been created by GSA Content Generator Demoversion.

کسب درآمد از کلاب هاوس

تو این مسیر دو تا چالش اصلی پیش روی شماست: اول اینکه چطوری به مشتری های بین المللی دست پیدا کنم؟ صدرزاده – موضوع فروش خالصجات در سال ۱۳۱۲ در مجلس شورای ملی طرح شده و یک قانونی تصویب شدهاست که خالصجات دولت را در ظرف ده سال بفروشند و سرمایه آنرا هم به بانک کشاورزی بدهند البته منظور این بودهاست که در این دهسال املاک خالصه فروش بشود که میزان تولید در مملکت زیاد بشود و در ضمن سرمایه بانک کشاورزی هم ازدیاد پیدا کند که بتوانند بکشاورزان کمک کنند این منظور اساسی از این قانون بوده البته یک صرفه اداری هم داشتهاست برای اینکه املاک خالصه وقتی که فروش میرفت طبعاً وزارت دارائی از آن تشکیلات و سازمانی که مربوط بخالصه است راحت میشد ولی متأسفانه در این ده سال تمام املاک خالصه بفروش نرفته و آنهائی که بفروش رفته است اغلب باشخاصی فروش رفتهاست که دارای املاک متعدد بودهاند (صحیح است) یعنی بجای اینکه خورده مالکی تقویت بشود ملاکین بزرگ را تقویت کردهاند (صحیح است) من نمیخواهم راجع باین موضوع انتقادی بکنم.

کسب درآمد از بلاگری

حاذقی – موضوع فروش خالصجات باین کیفیتی که در ماده دوم لایحه تقدیمی دولت و اصلاح کمیسیون قوانین دارائی تقدیم مجلس شدهاست شاید بیشتر مصلحت مملکت باشد تا اینکه پیشنهاد بشود مطابق عقیده عدهای که همینطور مجانی و برایگان اراضی بین کشاورزان تقسیم بشود چون به تجربه معلوم شده آنچه که مفت و رایگان بدست اشخاص برسد کمتر قدر او را میدانند و کمتر در مقام استفاده آن بر میآیند و بمثل معروف بادآورده را باد میبرد وقتی زارعین بصورت معامله و خرید این املاک را در اختیار گرفتند بیشتر علاقمند و پای بند میشوند که از آنها استفاده و بهرهبرداری بکنند و چون مکلف است همهساله مبلغی بابت اقساط مهمی خودشان به بانک کشاورزی بدهند ناچار از تمام کوشش و فعالیت آنها استفاده میشود و ضمناً آن چیزی که مطابق میل عموم مردم و ملت است که بیک طبقه خاصی اختصاص و انحصار پیدا نخواهد کرد منتهی من تذکری که این جا داشتم که البته پیشنهادی هم در این زمینه تقدیم مقام ریاست شده است این است که این پولهائی که بانک کشاورزی از بابت قیمت این املاک میگیرد مجلس تصویب بکند که این پولها بحساب درآمد عمومی مملکتی ریخته نشود بلکه همه ساله بسرمایه بانک کشاورزی افزوده بشود (مکرم – همینطور است) که بانک کشاورزی هم مجدداً برعایا و کشاورزان وام طویلالمدة منتهی با سود کمتر وام بدهد سود فعلی بانک کشاورزی آقایان محترم خیلی زیاد است یعنی سود و کارمزد ۱۲ درصد شده و این برای زارع صرف نمیکند چون آنهائی که کار زراعت دارند میگویند که کار زراعت شاید حداکثر درآمدش در سال بیش از ۶ درصد نباشد و اگر ۱۲ درصد سود از زارع بخواهند برایشان صرف نمیکند (شوشتری – سود حرام است) و حالا که بنا است کمک بشود بامر کشاورزی صلاح هم در این است که با سود کمتری دو مرتبه بزارعین و خرده مالکین وام داده شود که در مقام عمران و آبادی در بیایند و این است که من اساساً در همین ماده باین کیفیتی که عرض کردم موافق هستم. This content has been generated by GSA Content Generator DEMO!

سعید مهدوی – آنچه در این جلسه و جلسهٔ قبل صحبت شد مسلماً همه آقایان موافقند که این املاک برعایا فروخته شود ولی بنده با این لایحهای که تنظیم شده آنچه که میبینم آنهائی که نخواهند توانست استفاده بکنند همان زارعین هستند برای اینکه ما باید یک قسمت را فراموش نکنیم زارع ما بیچیز و فقیر است یک فرد خریدار عادی نیست اگر خریدار عادی بود پیشنهاد میشد که املاک را بمزایده بگذارند بنده هم میسنجیدم با بنیه مالی خودم و مقایسه میکردم که این ملک در دهسال اینقدر عایدی دارد و عواید خودم را هم و در نظر میگیریم و از بنیه مالی خودم استفاده میکردم هم مخارج خودم را تامین میکردم وهم قرض خودم را میدادم و بعد از ده سال آن ملک متعلق به بنده میشد ولی در این جا ما با یک مرد فقیری روبرو هستیم که در روز اول چیزی ندارد ما بایستی از نقطه نظر ارفاق این گذشت را بکنیم که این بدبخت از سال اول این محصولی را که بر میدارد یک مقداری برای خرجش کنار بگذارد این قیمتی که تعیین شده است در ظرف ۸ سال باآن قسمتی که بایستی بابت اقساط دهساله بپردازد و نصفش بابت مخارجش بشود این را بعقیده بنده باید اقلا اگر ارفاقی بحال رعیت بکنیم مدتش حتما از ۲۵ سال کمتر نباشد و در غیر این صورت بنده میتوانم تعهد بکنم که بعد از سه چهار سال این رعایا که خریدار ملک شدند، بانک کشاورزی اجرائیه صادر میکند و باز بر میگردد بصورت اول میشود خالصجات مملکت بهیچوجه آن منظور اصلی عملی نخواهد شد.