تنها راهنمای جامع کسب درآمد از یوتیوب که به آن نیاز دارید!

تبصره – آییننامه اجرایی این ماده و تعیین استانداردها و ضوابط لازم و مدتی که برای کسب صلاحیت فنی در مشاغل گوناگون در نقاط مختلفکشور لازم است همچنین نحوه تأمین هزینههای آموزش حرفهای افراد صنفی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی – وزارت کشور – وزارت آموزش وپرورش و اتاق اصناف تهران تهیه و بعد از تصویب هیأت عالی نظارت به مرحله اجرا گذارده خواهد شد. پس از انقضای هر دوره پنجساله از تاریخ اجرای این قانون درآمد مؤدیان مشمول ماده ۶۳ مجدداً طبق مواد ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ اینقانون تعیین و با رعایت احکام مواد مذکور مأخذ وصول مالیات برای چهار سال بعد خواهد بود. در مورد پیمانکاری اعم از این که توسط شخص حقیقی یا حقوقی انجام شود نسبت به هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی وتأسیساتی یا پیمانکاری حمل و نقل و یا تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات و نقشهکشی و نقشهبرداری و نظارت و محاسبات فنی از هر قبیل کارفرما درصورتی که از جمله اشخاص مذکور در ماده ۷۵ باشد به طور کلی در غیر این صورت اگر مبلغ کل پیمان ده میلیون ریال یا بیشتر باشد مکلف است ظرف۳۰ روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به دفتر ممیزی حوزه مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم و در هر پرداخت پنج درصد مبلغ پرداختی را کسرکند و منتهی ظرف ۳۰ روز به اداره دارایی محل بپردازد و هرگاه رونوشت قرارداد به دفتر ممیزی حوزه مالیاتی تسلیم نگردد ممیز مالیاتی مربوط باتحقیقات لازم و استفاده از اطلاعات مکتسبه ارزش موضوع مورد قرارداد را تشخیص و مالیات موضوع این ماده را از کارفرما مطالبه خواهد نمود و درصورتی که کارفرما از معرفی پیمانکار خودداری یا نتواند با ارائه مدارک اسناد عمل را به او ثابت کند مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات پیمانکاریمزبور که بر اساس ماده ۷۹ احتساب خواهد شد طبق نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ از کارفرما مطالبه و وصول خواهد شد. This data has been done with GSA Content Generator Demoversion.

کسب درآمد از اینستاگرام

درآمد مشمول مالیات نسبت به عملیات موضوع ماده ۷۶ در موارد مذکور در ماده ۶۱ به طور کلی و نسبت به پیمانکاری هر نوع کارساختمانی و تأسیسات فنی و صنعتی مادام که حسابرسی مذکور در ماده ۷۸ آماده و از طرف وزارت دارایی اعلان نشدهاست در تمام موارد عبارتاست از دوازده درصد دریافتی سالانه. درآمد تشخیص شده با رعایت احکام مواد مذکور برای مالیات بقیه مدت پنجسال از سال اول اجرای این قانون مأخذ خواهد بود. وزارت دارایی مکلف است به منظور سهولت تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاری حسابرسی فنی خود را ظرف پنج سال تجهیز وتکمیل نماید. تمامی اطلاعاتی که در تمامی سایت ها وجود دارد مانند دیجی کالا و زومیت و غیره توسط محتوا نویس ها تولید شده است، در ادامه به برخی از نکات اصلی تولید محتوا می پردازیم تا با توجه به آن ها و تحقیق بیشتر در ارتباط با هرکدام بتوانید به تولید محتوا بپردازید و توسط آن به کسب درآمد در منزل برسید. حالا که با 4 راه مهم و اصلی کسب درآمد مستقیم از کلاب هاوس آشنا شدیم، به جواب سؤال بعدی کمی فکر کنید. This article was done by GSA Content Generator DEMO.

کسب درآمد در خانه

الف – در مورد شرکتهایی که تمام سرمایه آن متعلق به دولت یا شهرداریها میباشد از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات بدون رعایت معافیتهای مقرردر این قانون به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ و در صورتی که قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت و شهرداری است حکم این بند نسبت به سود پرداختی یاتخصیصی به دولت یا شهرداریها جاری خواهد بود و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات مقررات بند ت این ماده اجرا خواهد شد. آییننامه طرز انتخاب نمایندگان مذکور از طرف وزارت دارایی تهیه و پساز تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد. ۳ – اندوخته سایر انواع بیمه برای پرداخت خسارات طبق ضرائبی که به مأخذ حقوق بیمه دریافتی پس از کسر سهم بیمهگر اتکایی از طرف وزارتدارایی یا جلب نظر سندیکای بیمهگران ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۳ – دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتها و مؤسساتی که تمام سرمایه آن متعلق به دولت میباشد در صورتی که قبلاً مورد رسیدگیوزارت دارایی قرار گرفته باشد پس از تصویب مجمع عمومی یا مراجع صلاحیتدار از لحاظ مالیاتی محتاج به رسیدگی نخواهد بود.

کسب درآمد از کلاب هاوس

تبصره ۱ – در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی مالیاتهایی که قبلاً پرداخت شده و همچنین مالیاتهایی کهاشخاص حقوقی دیگر بابت سود سهام یا سهمالشرکه پرداختی به آنها پرداخت نمودهاند از مالیات متعلق کسر خواهد شد. تبصره – در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن قبلاً تودیع شده باشد و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصالگردد انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر میکنند. پ – در مورد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران (به استثنا مشمولین ماده ۹۰) از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که ازبهرهبرداری سرمایه در ایران از فعالیتهایی که مستقیماً یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه – نماینده – کارگذار و امثال آن در ایران انجام میدهند یا ازواگذاری امتیازات و سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی از ایران تحصیل میکنند به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴. درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقررشدهاست) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده ۵۸ این قانون در موارد مذکور در ماده ۶۱ به طور علیالراس تشخیص میگردد – درشرکتهای تعاونی اندوختههای قانونی به میزانی که در دفاتر شرکت منظور شده جزو هزینه محسوب خواهد شد.